Fokus grupa za izradu Situacione analize održana je 2. juna 2016. godine, u prostorijama Crvenog krsta Crne Gore, i trajala je oko 1 sat i 30 minuta.

Moderator fokus grupe: Dragan Cvetković, NVO ISEA.

Učesnici fokus grupe: Ivana Bošković i Budimirka Đukanović (Ministarstvo rada i socijalnog staranja), Slobodan Simović (NVO Humanitarac), Nemana Cvijović (NVO Volonteri Crne Gore), Mirjana Popović (Zavod za socijalnu i dječju zaštitu), Milica Kovačević i Igor Jokanović (Crveni krst Crne Gore).

Opšta je ocjena svih prisutnih da je veoma značajna izrada situacione analize, koja će dati presjek stanja brige o starijima u Crnoj Gori, kroz različite aspekte. Članovi fokus grupe su diskutovali na određena pitanja, a samo neka od njih su: generalna ocjena kad je briga o starijim osobama u pitanju, javne politike i zakonski okvir, ranija istraživanja i što su ona pokazala, odstupanja u implementaciji onoga što je propisano aktima, interakcija državnih organa i civilnog sektora, procjena sopstvenih kapaciteta (snaga i slabosti) i kapaciteta ostalih subjekata uključenih u proces brige o starijima…situaciona-3

Rezultati fokus grupe su dio izrade Situacione analize sa ciljem kreiranja izvještaja koji će ukazati na postojeću legislativu u vezi sa socijalnom inkluzijom i ljudskim pravima starijih ljudi, na nedostatke pri implementaciji postojeće legislative, kao i na postojeće kapacitete organizacija civilnog društva. Buduće djelovanje mreže će biti bazirano upravo na dobijenim rezultatima koje će prikazati Situaciona analiza.