Caritas

 

O organizaciji

Caritas je međunarodna humanitarna organizacija Katoličke crkve, koja pomoć pruža ljudima kojima je potrebna.

Misija Caritasa Barske nadbiskupije je da se aktivno zalaže za društveni progres, fizičko, duhovno, psihološko i socijalno blagostanje, socijalnu pravdu i unapređenje kvaliteta života u različitim oblastima i da na osnovu kršćanskog milosrđa i altruizma razvija solidarnost među ljudima bez obzira na socijalno porijeklo, rasu, vjerske, etničke, nacionalne, polne i druge razlike.

OBLASTI RADA CARITASA BARSKE NADBISKUPIJE

Caritasa Barske nadbiskupije realizuje aktivnosti u nekoliko oblasti: socijalna služba/servisi, rad sa mladima, zdravstvo, obrazovanje/edukacija, urgentna pomoć ljudima u nevolji, razvoj civilnog društva i ekonomski razvoj (razvoj socijalne ekonomije).

Ciljne grupe sa kojima je Caritas Barske nadbidskupije radi su: mladi, osobe sa invaliditetom, stari, djeca, socijalno ugroženo stanovništvo, Romi i nezaposleni.

Aktivnosti Caritasa Barske nadbiskupije se realizuju u: Baru, Ulcinju, Podgorici, Danilovgradu, Tuzima, Nikšiću, Cetinju, Plavu (Gusinju).

PROJEKTI CARITASA BARSKE NADBISKUPIJE

 • Jačanje civilnog društva
 • Kućna njega I pomoć u kući za stare osobe
 • Kućna njega I pomoć u kući za osobe sa invaliditima
 • Dnevni boravak za stare osobe
 • Topli obrok za stare osobe
 • Centar za pomoć i podršku djeci I mladima sa teškoćama u razvoju u domenu edukacije, terapije i socijelne integracije
 • Informativno edukativni centar za mlade
 • Ljetnji kampovi za mlade
 • Dopunska nastava za djecu u osnovnoj i srednjoj školi
 • Škola računara
 • Kursevi stranih jezika
 • Preventivna edukacija mladih o bolestima zavisnosti
 • Centar za edukaciju i komunikaciju za Romsku djecu
 • Razvoj omladinskog rada u zajednici
 • Promocija i razvoj volonterizma
 • Promocija i razvoj socijalne ekonomije
 • Pomoć u hrani i sredstvima za higijenu

Tokom mjeseca se kroz razne projekte pomoć  pruži za preko 2500 korisnika.

 

Projekti

Caritas Barske nadbiskupije aktivnosti o oblasti socijalne zaštite starih realizuje od 1999. godine. Pilot faza projekta je realizovana u Podgorici. Od 2003. aktivnosti se dodatno proširuju po obuhvatu mjesta, po broju angažovanih osoba, po broju modula koji su na raspolaganju korisnicima. Servis se uspostavlja u Baru, Tuzima, Cetinju i Nikšiću. Kasnije se aktivnostima obuhvataju i Ulcinj i Danilovgrad.

Caritas kao jedan od važnijih principa rada promoviše, inicira i primjenjue princip komplementarnog, zajedničkog rada u jednoj oblasti svih institucija i organizacija na lokalnom nivou, koje imaju za cilj poboljšanje kvaliteta života jedne ciljne grupe, u ovom slučaju starijih osoba. U tom smislu je inicirana i uspostavljana saradnja sa opštinama, centrima za socijalni rad, domovima zdravlja, Crvenim krstom, udruženjima penzionera, Zavodom za zapošljavanje. Saradnja je u većini slučajeva i formalizovana kroz potpisivanje sporazuma o realizaciji projekta.

U Baru se aktivnosti u oblasti brige o starima realizuju od 2003. godine. Realizuju se sljedeći moduli/projekti: Kućna njega i pomoć u kući, Dnevni centar i Topli obrok.

 

Kontakti:

Adresa: Popovići 98a, Bar, Crna Gora

Tel/fax: +382 30 341 642

Mail: carbar@t-com.me

Sajt: www.pravastarih.me