Nase doba

 

O organizaciji

Nevladino udruženje Naše doba osnovano je 2012. godine sa ciljem podsticanja zajednice da posveti pažnju potrebama i sposobnostima starijih ljudi i da se usmjeri na  aktiviranje potencijala starijih, a ne samo na pružanje usluga pasivnim korisnicima. Istovremeno, organizacija nastoji da starije građane podstakne da se sami angažuju kako bi doprinijeli rješavanju pitanja svoje generacije i poboljšanju kvaliteta života, uz saradnju sa mlađim generacijama. NVO Naše doba afirmiše pristup – stariji su resurs, a ne teret.

Misija organizacije je unapređenje položaja starijih osoba i podsticanje njihovog aktivnog učešća u zajednici kroz promovisanje aktivnog starenja, volonterizma, generacijske i međugeneracijske saradnje.

Vizija organizacije je stariji ljudi aktivni i ravnopravni članovi crnogorskog društva.

Neke od djelatnosti organizacije su: angažovanje volontera u društvenim akcijama, edukacija i aktiviranje kreativnih potencijala starijih ljudi, zalaganje za cjeloživotno učenje, podsticanje grupa za samopomoć, uključivanje starijih u društvene procese, podrška mlađim generacijama u rješavanju njima važnih pitanja, zalaganje za rješavanje pitanja važnih za položaj starijih građana (standard, zapošljavanje, zdravlje, socijalne usluge, kultura…), saradnja sa institucijama sistema i civilnim sektorom…

 

 

 

Projekti

U okviru projekta “Život i u domu” realizovane su sljedeće aktivnosti:

  • Posjete ustanovama za stare i istraživanje
  • Sprovedene su ankete i grupni intervjui u Domu u Risnu i Domu u Bijelom Polju  o uslovima života u domu (prednosti i nedostaci)
  • O stvaranju realne slike života u domu (predrasude i razbijanje predrasuda)
  • O optimalnim načinima stanovanja i brige za starije

 

U okviru projekta “Rezervoar”, NVO Naše doba realizovala je dvije serije socio-edukativnih radionica za podizanje svjesnosti o starijima kao resursu u društvu. Kroz ove aktivnosti identifikovani su potencijali/vještine grupe za volontersko djelovanje i mogući oblici djelovanja u zajednici. Na temelju tih saznanja definisani su predlozi akcija. Pored toga realizovane su i posjete Domu za starije Duga, kao i Dnevnom centru iz Nikšića kako bi se utvrdio način funkcionisanja i uspostavila trajna saradnja sa ustanovama za brigu o starijima. Emitovana je i emisija na Radiju Crne Gore o NVO Naše doba i projektu „Rezervoar“ kako bi ukazali smo na potrebe i mogućnosti starijih ljudi u Crnoj Gori, čije sagledavanje otežava uvriježena percepcija starosti u našem društvu.

Kroz projekat “Druga perspektiva” održane su dvije obuke za članove organizacije i partnere, a na temu monitoring ljudskih prava i izrada javnih politika i javno zastupanje i lobiranje. Ovaj pojekat za rezultat ima i  izvještaj sa „Predlogom smjernica za razvoj budućih politika za starije u Crnoj Gori sa osvrtom na Strategiju razvoja sistema socijalne zaštite starih lica 2013-2017.“Izvještaj sadrži konkretne preporuke za buduće javne politike o ovoj oblasti kako bi one bile snažnije utemeljene na realnim resursima starijih i starih u našem društvu. To bi, dugoročno, doprinijelo očuvanju dragocjenih društvenih resursa i unaprijedilo kvalitet života i prava ove starosne grupe u Crnoj Gori.

Uz navedeno, organizacija je radila i na kompjuterskom opismenjavanju starijih i pristupačnosti relevantnih informacija za ovu populaciju.

 

Kontakti:

Adresa: Jerevanska 28, Podgorica, Crna Gora

Mail: nasedoba@t-com.me

Tel: + 382 69 315 525

Sajt: http://nasedoba.me/