Month: August 2016.

Situaciona analiza u okviru projekta Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba

Fokus grupa za izradu Situacione analize održana je 2. juna 2016. godine, u prostorijama Crvenog krsta Crne Gore, i trajala je oko 1 sat i 30 minuta. Moderator fokus grupe: Dragan Cvetković, NVO ISEA. Učesnici fokus grupe: Ivana Bošković i Budimirka Đukanović (Ministarstvo rada i socijalnog staranja), Slobodan Simović (NVO Humanitarac), Nemana Cvijović (NVO Volonteri Crne Gore), Mirjana Popović (Zavod za socijalnu i dječju zaštitu), Milica Kovačević i Igor Jokanović (Crveni krst Crne Gore). Opšta je ocjena svih prisutnih da je veoma značajna izrada situacione analize, koja će dati presjek stanja brige o starijima u Crnoj Gori, kroz različite aspekte. Članovi fokus grupe su diskutovali na određena pitanja, a samo neka od njih su: generalna ocjena kad je briga o starijim osobama u pitanju, javne politike i zakonski okvir, ranija istraživanja i što su ona pokazala, odstupanja u implementaciji onoga što je propisano aktima, interakcija državnih organa i civilnog sektora, procjena sopstvenih kapaciteta (snaga i slabosti) i kapaciteta ostalih subjekata uključenih u proces brige o starijima… Rezultati fokus grupe su dio izrade Situacione analize sa ciljem kreiranja izvještaja koji će ukazati na postojeću legislativu u vezi sa socijalnom inkluzijom i ljudskim pravima starijih ljudi, na nedostatke pri implementaciji postojeće legislative, kao i na postojeće kapacitete organizacija civilnog društva. Buduće djelovanje mreže će biti bazirano upravo na dobijenim rezultatima koje će prikazati Situaciona...

Read More

Inicijalni sastanak mreže

21. aprila 2016. godine u prostorijama Crvenog krsta Crne Gore održan je inicijalni sastanak članica mreže, organizacija civilnog društva, koja će se u narednom periodu baviti rešavanjem značajnih izazova sa kojima se suočavaju stariji u Crnoj Gori. Formiranje mreže je početni korak regionalnog projekta pod nazivom „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih“ koji je finansiran od sredstava EU, a uz podršku Austrijske agencije za razvoj i Austrijskog Crvenog krsta. Projekat će se realizovati naredne tri godine u zemljama regiona, a glavni partneri su: Crveni krst Srbije, Crveni krst Makedonije, Crveni krst Crne Gore, NVO Osmijeh iz Bosne i Hercegovine, Albanska asocijacija za gerontologiju u gerijatriju i NVO Humanost iz Makedonije. Inicijalnom sastanku su prisustvovali predstavnici aktivnih organizacija koje se bave ovom temom kao i predstavnici relevantnih institucija: Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, UNDP, Caritas, NVO Naše doba, NVO Humanitarac, NVO Volonteri Crne Gore, NVO Povjerenje i NVO Adria. Prisutni su imali priliku da se detaljnije upoznaju sa ciljevima i aktivnostima projekta i planiranim koracima u formiranju mreže. Na kraju izlaganja učesnici su sumirali utiske, dali predloge i izjasnili se o učešću unutar projekta i...

Read More

Veličina slova

  • A  A  A