Humanitarac trenutno realizuje Projekat „Razvoj i afirmacija proakivnog odnosa prema fenomenu starenja“, podržan od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. Ciljnu grupu čine starija lica i njihove porodice sa područja Mjesnih zajednica: Trubjela, Vilusi, Grahovo, Velemlje, Petrovići  i Vraćenovići.

Cilj pojekta je : “  Povećan aktivizam i socijalna uključenost  starih lica   sa ruralnog područja 7 mjesnih zajednica u  opštini Nikšić”.

U saradnji sa rukovodstvima Mjesnih zajednica skenirano je stanje u Mjesnim zajednicama  i orjentaciono utvrđen broj staračkih domaćinstava  i samačkih porodica, koji je konačno utvrđen radom na terenu koji podrazumijeva obilazak starijih lica od strane dvočlanih ekipa projektnog “ tima “. Identiifikovano  je 311 porodica ili samačkih domaćinstava koje/a su već ili će u nastavku realizacije projekta biti obiđena. Uz uručivanje skromnih poklona, kroz razgovor se prikupljaju podaci.

Brojčana struktura porodica:

Sa 1 članom Sa 2 člana Sa 3 člana Sa 4 i više članova
98 119 39 55

Opšti je utisak da  :

  1. U Mjesnim zajednicama  Trubjela, Velemlje i Grahovo  nema uslova za značajnije aktiviranje starijih osoba.

2. U Mjesnoj zajednici Petrovići postoje neki uslovi za aktiviranje starijih osoba.

3. U Mjesnim zajednicama Vilusi i Vraćenovići postoje dobri uslovi za aktivnije djelovanje starijih osoba.

U odnosu na starija lica osnovni problem je što su uvođenjem socijalnih kartona i elektronskim povezivanjem nadležnih institucija mnoga lica izgubila već stečena socijalno zaštitna prava i  smanjila se mogućnost primjene diskrecionog prava pri ostvarivanju socijalno / zaštitnih prava. Time se nažalost ”gubi“ komponenta humanosti a dominantno mjesto zauzima birokratski odnos institucija prema starijim licima. To se kosi sa Osnovnim principima Crvenog krsta.

Na ovo  su, kroz pokretanje odgovarajućih procedura za vraćanje izgubljenih prava nekim licima, kao sastavnim dijelom implementacije Projekta,   od strane Humanitarca upozoreni predstavnici relevantnih institucija koje se bave “problematikom” starijih lica kako na lokalnom tako i nacionalnom nivou.