Strategija razvoja sistema socijalne zaštite starijih za period 2018-2022. godine

U cilju unaprjeđenja socijalne zaštite starijih, sa integrisanim uslugama i podrškom radi očuvanja i poboljšanja kvaliteta života ove populacije usvojena je i nova Strategija razvoja sistema socijalne zaštite starijih za period 2018-2022. godine. Pored predstavnika relevantnih institucija, članovi radne grupe koja je kreirala Strategiju su bili i predstavnici organizacija civilnog društva, članice Dignitas mreže, NVO Naše doba i Crveni krst Crne Gore. Samo neki od predviđenih mjera i zadataka su: obavezati lokalne samouprave na minimalnu finansijsku participaciju u uslugama podrške za život u zajednici za starija lica; obezbijediti da u svakoj lokalnoj samoupravi postoji najmanje jedna usluga socijalne zaštite za starija lica; unaprijediti multisektorske usluge; unaprijediti obezbjeđenje usluga socijalne zaštite za starija lica kroz podsticanje organizacija, preduzetnika, privrednih društava i fizičkih lica da pružaju usluge; razvijati volontarizam; unaprijediti standarde usluga za starija lica; obezbjeđivati kontinuirane obuke itd…

Domski smještaj

U decembru 2017. godine postavljen je kamen temeljac za izgradnju Doma za stare u Podgorici. Izgradnjom Doma za stare u Podgorici obezbijediće se usluga za smještaj starijih lica i u centralnom dijelu Crne Gore. Smještajni kapacitet Doma je za 270 osoba, koje će imati kvalitetan smještaj, zdravstvenu njegu i zaštitu, stručnu socijalnu i psihološku podršku. Ministarstvo rada i socijalnog staranja će nastaviti da radi na zaštiti ove kategorije društva, nastaviće se razvojem inovativnih usluga i unaprjeđenjem kvaliteta života starijih koji se nalaze u ustanovama socijalne zaštite.

Pomoć u kući

Projekat „ Pomoć u kući za stare“ Ministarstvo rada i socijalnog staranja sprovodi uz tehničku podršku UNDP u okviru projekta „Nastavak reforme sistema socijalne i dječije zaštite”. Projekat obuhvata oko 1.200 korisnika uz angažman 120 gerontodomaćica. Realizuje se u sljedećim opštinama: Nikšić, Šavnik, Plužine, Bijelo Polje, Rožaje, Pljevlja, Žabljak, Mojkovac, Kolašin, Berane, Andrijevica, Petnjica, Plav, Gusinje, Cetinje i Danilovgrad. U decembru je predstavljen i informacioni sistem koji će omogućiti praćenje rada na terenu gerontodomaćica u cilju poboljšanja kvaliteta pružanja usluge pomoći u kući za starije.