Mjesec: Juli 2018.

Zdravo starenje u 10 opština u Crnoj Gori

Od januara 2018. godine Crveni krst Crne Gore realizuje projekat  „Zdravo starenje u 10 opština u Crnoj Gori“. Početna faza projekta bila je posvećena regionalnim obukama za volontere tokom kojih su učili o raznim temama koje čine koncept zdravog starenja: pristup životnog toka, funkcionalna sposobnost, procjena, promjena ponašanja, neprenosive bolesti, prevencija padova, prevencija socijalne izolacije, zdrava ishrana, fizičke aktivnosti i učenje tokom cijelog života. Cilj obuke je sticanje znanja i vještina potrebnih za rad u ovoj oblasti. Regionalne obuke je prošlo oko 30 volontera koji su nakon toga dobili zadatak da do kraja septembra orgnizuju radionice na sve teme predviđene priručnikom za rad. Radionice za starije se redovno realizuju, od početka godine, u Klubovima za starije OOCK Bar, Budva i Plav, dok su ostale OOCK imale aktivnosti sa djecom i starijima, korisnicima programa Briga o starijima ili drugih usluga na lokalnom nivou. Cilj aktivnosti je održati zadovoljavajući nivo nezavisnosti, pokretljivosti, zdravih navika, interakcije sa društvom i kvaliteta života kod starijih ali i unaprijediti zdravlje mladih. Samo neke od realizovanih aktivnosti su: fizičke aktivnosti (vježbe za održavanje ravnoteže, istezanje i jačanje mišića kao i korektivna gimnastika); edukativne radionice tokom kojih se govori o prevenciji bolesti, tretmanu i životu sa različitim hroničnim oboljenjima; radionice koje su posvećene mentalnom zdravlju, oslobađanju od stresa kroz meditaciju, crtež, muziku, razgovor sa psihologom; radionice posvećene zdravoj ishrani tokom kojih se razmjenjuju recepti; izrada ručnih radova;...

Read More

Ljudska prava starijih osoba

Crveni krst Crne Gore je kroz projekat “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba” u proteklih mjesec dana održao niz prezentacija na temu “Ljudska prava starijih”. Cilj prezentacije je bio informisanje starijih o demografskim promjenama, ali i o pravima starijih koja su zagarantovana brojnim međunarodnim i nacionalnim dokumentima. Pored toga pažnja je posvećena aktiviranju starijih, javnom zagovaranju, a učesnici su posebno bili zainteresovani za diskusiju o položaju starijih u Crnoj Gori. Njihova zapažanja su se najviše odnosila na socijalnu i zdravstvenu zaštitu, ali i na promjene u društvu i porodici koje su dovele do nepovoljnijeg položaja starijih.                                         Prezentacija je održana u 5 opština (Bar, Cetinje, Plav, Berane i Nikšić), a istoj je prisustvovalo ukupno 110 starijih. Crveni krst Crne Gore planira održavanje prezentacija i u narednom periodu, sa ciljem da se obuhvati što veći broj starijih iz urbanih i ruralnih oblasti koji će biti informisani o svojim pravima i uslugama koje su im dostupne.  ...

Read More

Veličina slova

  • A  A  A