Crveni krst Crne Gore je kroz projekat “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba” u proteklih mjesec dana održao niz prezentacija na temu “Ljudska prava starijih”. Cilj prezentacije je bio informisanje starijih o demografskim promjenama, ali i o pravima starijih koja su zagarantovana brojnim međunarodnim i nacionalnim dokumentima. Pored toga pažnja je posvećena aktiviranju starijih, javnom zagovaranju, a učesnici su posebno bili zainteresovani za diskusiju o položaju starijih u Crnoj Gori. Njihova zapažanja su se najviše odnosila na socijalnu i zdravstvenu zaštitu, ali i na promjene u društvu i porodici koje su dovele do nepovoljnijeg položaja starijih.

                                       

Prezentacija je održana u 5 opština (Bar, Cetinje, Plav, Berane i Nikšić), a istoj je prisustvovalo ukupno 110 starijih. Crveni krst Crne Gore planira održavanje prezentacija i u narednom periodu, sa ciljem da se obuhvati što veći broj starijih iz urbanih i ruralnih oblasti koji će biti informisani o svojim pravima i uslugama koje su im dostupne.