Mjesec: Juli 2019.

Obilježavanje 15. juna – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijima

Crveni krst Crne Gore obilježio je 15. jun, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijima, brojnim aktivnostima, koje su realizovane u opštinskim organizacijama Crvenog krsta širom Crne Gore. Crna Gora spada u red zemalja koje ubrzano stare, a posljednje istraživanje Crvenog krsta (“Položaj starijih osoba u Crnoj Gori i njihovo zadovoljstvo postojećim uslugama podrške”, 2018) pokazuje da se stariji danas suočavaju sa brojnim izazovima, od kojih se izdvajaju: siromaštvo, usamljenost, nedostatak brige, loše zdravstveno stanje itd. Navedeno ukazuje na potrebu kreiranja dodatnih servisa podrške, namijenjenih prvenstveno starijima koji žive sami, u lošim uslovima. Demografsko starenje svuda u svijetu povećava rizik od diskriminacije na osnovu godina, nasilja nad starijima i rizik od ugrožavanja ljudskih prava. Brojni faktori doprinose tome da su stariji vrlo često pod rizikom od nasilja, a samo neki od njih su: siromaštvo, socijalna isključenost, narušeno fizičko i mentalno zdravlje, funkcionalna zavisnost, pol, godine, pripadnost manjinskim grupama, istorija nasilja u porodici i mnogi drugi. Pored navedenih, važno je istaći i uticaj društva i njihovog uvjerenja da su stariji teret, kako u ekonomskom smislu, tako i onom koji podrazumijeva brigu o njima. Pored toga, često je mišljenje da nakon odlaska u penziju osoba više ne može da doprinese zajednici, pa se smatra manje vrijednom. Informacije sa terena govore u prilog tome da se nasilje najčešće dešava u porodici, ali je važno istaći da se ono može dešavati i u...

Read More

Evaluacija projekta “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba”

U periodu od 1. do 3. jula rađena je evaluacija projekta “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba” za Crnu Goru. Tom prilikom eksterna evaluatorka se sastala najprije sa predstavnicima Crvenog krsta Crne Gore, koordinatorima projekta i mreže, kako bi razgovarali o ostvarenim rezultatima, izazovima i planovima za naredni period. U nastavku obavljen je intervju sa predstavnicom medija, novinarkom Televizije Crne Gore, koja je pratila realizaciju cijelog projekta i učestvovala u aktivnostima posvećenim medijima. Evaluacija je podrazumijevala i posjetu organizacijama civilnog društva koje su realizovale mini projekte pa je tako razgovor obavljen sa: Udruženje Roditelji, Udruženje ljubitelja Gorice i prirode i NVO Povjerenje. Tokom posjete evaluatorka se fokusirala na realizovane aktivnosti u okviru mini projekta, izazove u radu, saradnju sa koordinatorima projekta, ali i na to koliko je tema socijalne uključenosti starijih relevantna za Crnu Goru i njihovu organizacija. Tokom drugog dana organizovana je fokus grupa sa starijim osobama koje su pohađale prezentaciju na temu ljudskih prava starijih. Stariji su govorili o značaju edukacije, ali i tome koji bi mogli biti dalji koraci u ovoj oblasti kako bi se unaprijedilo poštovanje prava i pružila podrška starijima koji nailaze na poteškoće prilikom ostvarivanja istih. Agencija koja je tokom realizacije projekta radila na razvijanju strateškog plana mreže, kao i na sveobuhvatnom istraživanju o “Položaju starijih osoba u Crnoj Gori i njihovom zadovoljstvu postojećim uslugama podrške” takođe je učestvovala u evaluaciji projekta i...

Read More

CRVENI KRST CRNE GORE

O organizaciji Crveni krst Crne Gore (CKCG) je jedinstvena, nezavisna i dobrovoljna humanitarna organizacija koja djeluje na teritoriji Crne Gore, kao jedino priznato nacionalno društvo Crvenog krsta u državi. Crveni krst Crne Gore je ujedno i najstarija humanitarna organizacija, osnovana 1875. godine na Cetinju, kao prvo nacionalno društvo na Balkanu, a 22. u svijetu. Zakonom o Crvenom krstu Crne Gore, Crveni krst se danas pozicionira kao moderna organizacija koja pomaže državnim organima u humanitarnoj oblasti i obavlja poslove od javnog interesa koji mu se ovim Zakonom povjeravaju. Misija Crvenog krsta Crne Gore usmjerena je na sprječavanje i olakšavanje ljudske patnje,...

Read More

NVO Impuls

Udruženje „Impuls“ je humanitarna neprofitna organizacija osnovana 10.12.2008. godine, upisana u Registar udruženja pod rednim brojem 4591, dana 28.01.2009.godine, sa sjedištem u Nikšiću,Milice Vučinić br. 4. Impuls je nastao iz potrebe osnivača za stalnim unapređenjem kvaliteta usluga socijalnog rada i podizanjem standarda u pružanju usluga.Želja osnivača je da animiraju i senzibilišu širu zajednicu u prepoznavanju potreba osjetljivih kategorija. Misija „Impulsa“ je reintegracija osjetljivih i marginalizovnaih društvenih grupa kroz projekte NVO Impuls i drugih faktora civilnog društva. „Impuls“ pokriva one usluge socijalnog rada koje nedostaju u redovnim djelatnostima centara za socijalni rad, a u skladu sa Strategijom razvoja sistema socijalne i...

Read More

NVO Bjelopoljski demokratski centar

NVO “Bjelopoljski demokratski centar” (BDC) je neprofitna, nevladina organizacija koja je osnovana i registrovana 17. jula 2006. godine. Izvršni direktor: Zdravko Janjušević Adresa: Rasadnik bb 84000 Bijelo Polje Kontakt telefon: +382 68 571 321 E-mail:...

Read More
  • 1
  • 2

Veličina slova

  • A  A  A