Udruženje „Impuls“ je humanitarna neprofitna organizacija osnovana 10.12.2008. godine, upisana u Registar udruženja pod rednim brojem 4591, dana 28.01.2009.godine, sa sjedištem u Nikšiću,Milice Vučinić br. 4.

Impuls je nastao iz potrebe osnivača za stalnim unapređenjem kvaliteta usluga socijalnog rada i podizanjem standarda u pružanju usluga.Želja osnivača je da animiraju i senzibilišu širu zajednicu u prepoznavanju potreba osjetljivih kategorija.

Misija „Impulsa“ je reintegracija osjetljivih i marginalizovnaih društvenih grupa kroz projekte NVO Impuls i drugih faktora civilnog društva. „Impuls“ pokriva one usluge socijalnog rada koje nedostaju u redovnim djelatnostima centara za socijalni rad, a u skladu sa Strategijom razvoja sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori 2008 do 2012.godine.

Djelatnosti Udruženja su:

• saradnja i koordinacija rada sa drugim organizacijama, u zemlji i inostranstvu sa srodnim ciljevima,
• organizovanje savjetovanja, seminara i predavanja o razvoju i afirmaciji civilnog društva i osnovnih ljudskih prava 
• prevencija, edukacija i informisanje posebnih socijalnih grupa koje su ugrožene o pravima i mogućnostima koje će doprinijeti njihovom kvalitetnijem životu 
• organizovanje aktivnosti pružanja pomoći i zaštite socijalno ugroženih grupa, (zlostavljana i zanemarena djeca, djeca bez roditeljskog staranja, romska djeca, mladi sa invaliditetom, žene – žrtve nasilja, samohrane majke, samohrane stare osobe…)
• realizacija projekata vezanih za borbu protiv diskriminacije, promociju ljudskih prava kroz reformu zakonodavstva, prava djece i omladine bez roditeljskog staranja, djece ometene u razvoju, romskih grupacija i sl. kroz programe koji promovišu pitanja školovanja, zdravstvenog obrazovanja, zapošljavanja i sl. 
• sprovođenje socioloških istraživanja radi definisanja društvenih problema kao i učestvovanje u rješavanju istih,
• izdavanje odgovarajućih publikacija i saradnja sa sredstvima javnog informisanja, zajednicama, društvenim, stručnim i drugim organizacijama, kao i ostalim pravnim licima.

Adresa: Milice Vučinić 4 Nikšić

E-mail: u.impuls.nvo@gmail.com