Autor: Dignitas Network Content admin

Zdravo starenje u 10 opština u Crnoj Gori

Od januara 2018. godine Crveni krst Crne Gore realizuje projekat  „Zdravo starenje u 10 opština u Crnoj Gori“. Početna faza projekta bila je posvećena regionalnim obukama za volontere tokom kojih su učili o raznim temama koje čine koncept zdravog starenja: pristup životnog toka, funkcionalna sposobnost, procjena, promjena ponašanja, neprenosive bolesti, prevencija padova, prevencija socijalne izolacije, zdrava ishrana, fizičke aktivnosti i učenje tokom cijelog života. Cilj obuke je sticanje znanja i vještina potrebnih za rad u ovoj oblasti. Regionalne obuke je prošlo oko 30 volontera koji su nakon toga dobili zadatak da do kraja septembra orgnizuju radionice na sve teme predviđene priručnikom za rad. Radionice za starije se redovno realizuju, od početka godine, u Klubovima za starije OOCK Bar, Budva i Plav, dok su ostale OOCK imale aktivnosti sa djecom i starijima, korisnicima programa Briga o starijima ili drugih usluga na lokalnom nivou. Cilj aktivnosti je održati zadovoljavajući nivo nezavisnosti, pokretljivosti, zdravih navika, interakcije sa društvom i kvaliteta života kod starijih ali i unaprijediti zdravlje mladih. Samo neke od realizovanih aktivnosti su: fizičke aktivnosti (vježbe za održavanje ravnoteže, istezanje i jačanje mišića kao i korektivna gimnastika); edukativne radionice tokom kojih se govori o prevenciji bolesti, tretmanu i životu sa različitim hroničnim oboljenjima; radionice koje su posvećene mentalnom zdravlju, oslobađanju od stresa kroz meditaciju, crtež, muziku, razgovor sa psihologom; radionice posvećene zdravoj ishrani tokom kojih se razmjenjuju recepti; izrada ručnih radova;...

Read More

Ljudska prava starijih osoba

Crveni krst Crne Gore je kroz projekat “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba” u proteklih mjesec dana održao niz prezentacija na temu “Ljudska prava starijih”. Cilj prezentacije je bio informisanje starijih o demografskim promjenama, ali i o pravima starijih koja su zagarantovana brojnim međunarodnim i nacionalnim dokumentima. Pored toga pažnja je posvećena aktiviranju starijih, javnom zagovaranju, a učesnici su posebno bili zainteresovani za diskusiju o položaju starijih u Crnoj Gori. Njihova zapažanja su se najviše odnosila na socijalnu i zdravstvenu zaštitu, ali i na promjene u društvu i porodici koje su dovele do nepovoljnijeg položaja starijih.                                         Prezentacija je održana u 5 opština (Bar, Cetinje, Plav, Berane i Nikšić), a istoj je prisustvovalo ukupno 110 starijih. Crveni krst Crne Gore planira održavanje prezentacija i u narednom periodu, sa ciljem da se obuhvati što veći broj starijih iz urbanih i ruralnih oblasti koji će biti informisani o svojim pravima i uslugama koje su im dostupne.  ...

Read More

Posjeta nezavisnog eksperta UN za ljudska prava

Crveni krst Crne Gore je 24. aprila posjetila nezavisna ekspertkinja UN-a za prava starijih osoba, Roze Kornfeld Mate. Sastanku su prisustvovali: generalna sekretarka Crvenog krsta Crne Gore, Jelena Dubak, nacionalni koordinatori programa za starije Igor Jokanović i Jelena Šofranac, predstavnici OOCK Bar (sekretarka, korisnica i volonterka), delegat Crvenog krsta Italije, kao i predstavnici NVO Naše doba i Humanitarac. Tokom sastanka bilo je više riječi o aktivnostima Crvenog krsta u ovoj oblasti, različitim modelima usluga, rezultatima rada ali i izazovima i poteškoćama sa kojima se stariji svakodnevno suočavaju. Svoje usluge i aktivnosti predstavili su i članovi mreže Dignitas NVO Naše doba i Humanitarac. Svi prisutni istakli su kao poseban izazov nedostatak usluga i podrške za udaljena sela u kojima većinom žive stariji. Pored toga bilo je riječi i o učešću organizacija civilnog društva u sistemu socijalne zaštite starijih kao i značaju volonterizma kao najisplativijeg modela usluge. Gospođa Roze Kornfeld Mate je par dana kasnije imala priliku da posjeti Klub za starije Bar i uvjeri se u kvalitet i značaj ove usluge za starije ljude.                            ...

Read More

Konferencija povodom završetka projekta “Briga o starijim osobama” Crvenog krsta Crne Gore

Crveni krst Crne Gore je 24. aprila, organizovao konferenciju povodom završetka projekta „Briga o starijima i zdravo starenje u 12 opština u Crnoj Gori“. Projekat je realizovan u 12 opština sa ciljem poboljšanja kvaliteta života starijih u Crnoj Gori, kao i olakšavanja svakodnevnih poteškoća sa kojima se ova populacija suočava. Cilj konferencije je bio predstavljanje rezultata dugogodišnjeg rada Crvenog krsta u ovoj oblasti, kao i izazova. Generalna sekretarka CKCG, Jelena Dubak, je na konferenciji podsjetila da model pružanja podrške starijim osobama koji realizuje Crveni krst datira od 2002. godine. Ona je takođe naglasila da je Crveni krst tokom godina implementacije projekta unaprjeđivao svoje kapacitete i uspijevao da obuhvati od 600 do 800 korisnika iz 12 opština, različitim servisima podrške. Generalna sekretarka je istakla i da se Crveni krst trudi da pruža pomoć osobama koje nisu pokrivene nijednom drugom uslugom od drugih institucija i nevladinih organizacija. „Usluge smo pružali u gradskom dijelu opština i u ruralnim sredinama. Usluge koje smo pružali u seoskim područijima pokazale su potrebu da još više, snažnije i kvalitetnije, sa različitim opsegom servisa nastavimo da radimo na ovom polju“, rekla je Dubak. Poseban akcenat stavljen je na doprinos mladih volontera koji su tokom svih godina pružali podršku starijima i tako promovisali međugeneracijsku solidarnost. Na godišnjem nivou oko 150 obučenih volontera učestvovalo je u kućnim posjetama, radu klubova za starije ali i drugim oblicima podrške poput podrške...

Read More

Radionica: “Saradnja sa medijima”

Sredinom aprila u Kolašinu je održan redovni sastanak mreže Dignitas kojem je prisustvovalo 15 članova mreže, predstavnika različitih organizacija civilnog društva kao i relevantnih institucija. Cilj sastanka je bio razmjena informacija o aktuelnim projektima kao i dešavanjima na lokalnom i nacionalnom nivou kada je u pitanju položaj starijih osoba. Sastanku su prisustvovali i pridruženi članovi mreže, organizacije koje su dobile finansijsku podršku za realizaciju mini projekata sa ciljem socijalne inkluzije starijih osoba. Oni su imali priliku da predstave aktivnosti koje su već realizovali ali i da postave pitanja o nedoumicama i izazovima koje imaju u implementaciji projekata. Dio sastanka je bio posvećen i prezentaciji eksperta iz oblasti medija sa ciljem unaprjeđenja vidljivosti starijih osoba, njihovih potreba i problema i njihove veće zastupljenosti u medijima. Tokom prezentacije bilo je više riječi o tome kako uspostaviti dobru saradnju sa medijima i kako plasirati informacije o ovoj populaciji i aktivnostima koje organizacije realizuju u ovoj oblasti. Sve informacije će poslužiti mreži tokom kreiranja kampanje koja će početi sredinom godine sa ciljem unaprjeđenja položaja starijih u Crnoj...

Read More

Veličina slova

  • A  A  A