Author: Dignitas Network Content admin

Projekat “Pomoć u kući – profesija budućnosti”

Crveni krst Crne Gore od početka novembra ove godine realizuje projekat “Pomoć u kući – profesija budućnosti”. Projekat će trajati godinu dana (do novembra 2020. godine) a finansira ga Grad Beč u saradnji sa Crvenim krstom Austrije. Cilj projekta je da omogući nezaposlenim ženama širom Crne Gore da pohađaju kvalitetnu obuku za pružanje usluge pomoć u kući i tako ostvare bolje mogućnosti za zaposlenje. U isto vrijeme, na širem planu, projekat će doprinijeti i kvalitetu života starijih osoba kojima će usluge pružati adekvatno obučene gerontodomaćice. Crna Gora spada u red evropskih zemalja koje ubrzano stare, pa se predviđa da će u narednom periodu procenat starijih u ukupnoj populaciji biti u stalnom porastu. Neki od faktora koji utiču na promjenu starosne strukture su svakako: napredak medicine, pad nataliteta i migracije. Bez obzira na činjenicu da se životni vijek produžio to nužno ne garantuje kvalitet života. Na osnovu rada na terenu Crveni krst procjenjuje da je broj starijih kojima je zbog smanjene funkcionalne sposobnosti potrebna usluga pomoć u kući, sve veći. Zbog svega navedenog smatra se da je posao gerontodomaćice zapravo profesija budućnosti. Crveni krst definiše pomoć u kući, kao uslugu podrške namijenjenu starijim licima koja žive kod kuće, a kojima je zbog specifičnih okolnosti, i stepena ugroženosti potrebna pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Uslugu pomoć u kući realizuju obučene gerontodomaćice koje, u skladu sa potrebama korisnika: pružaju psihosocijalnu podršku; obavljaju...

Read More

Obilježavanje 15. juna – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijima

Crveni krst Crne Gore obilježio je 15. jun, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijima, brojnim aktivnostima, koje su realizovane u opštinskim organizacijama Crvenog krsta širom Crne Gore. Crna Gora spada u red zemalja koje ubrzano stare, a posljednje istraživanje Crvenog krsta (“Položaj starijih osoba u Crnoj Gori i njihovo zadovoljstvo postojećim uslugama podrške”, 2018) pokazuje da se stariji danas suočavaju sa brojnim izazovima, od kojih se izdvajaju: siromaštvo, usamljenost, nedostatak brige, loše zdravstveno stanje itd. Navedeno ukazuje na potrebu kreiranja dodatnih servisa podrške, namijenjenih prvenstveno starijima koji žive sami, u lošim uslovima. Demografsko starenje svuda u svijetu povećava rizik od diskriminacije na osnovu godina, nasilja nad starijima i rizik od ugrožavanja ljudskih prava. Brojni faktori doprinose tome da su stariji vrlo često pod rizikom od nasilja, a samo neki od njih su: siromaštvo, socijalna isključenost, narušeno fizičko i mentalno zdravlje, funkcionalna zavisnost, pol, godine, pripadnost manjinskim grupama, istorija nasilja u porodici i mnogi drugi. Pored navedenih, važno je istaći i uticaj društva i njihovog uvjerenja da su stariji teret, kako u ekonomskom smislu, tako i onom koji podrazumijeva brigu o njima. Pored toga, često je mišljenje da nakon odlaska u penziju osoba više ne može da doprinese zajednici, pa se smatra manje vrijednom. Informacije sa terena govore u prilog tome da se nasilje najčešće dešava u porodici, ali je važno istaći da se ono može dešavati i u...

Read More

Evaluacija projekta “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba”

U periodu od 1. do 3. jula rađena je evaluacija projekta “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba” za Crnu Goru. Tom prilikom eksterna evaluatorka se sastala najprije sa predstavnicima Crvenog krsta Crne Gore, koordinatorima projekta i mreže, kako bi razgovarali o ostvarenim rezultatima, izazovima i planovima za naredni period. U nastavku obavljen je intervju sa predstavnicom medija, novinarkom Televizije Crne Gore, koja je pratila realizaciju cijelog projekta i učestvovala u aktivnostima posvećenim medijima. Evaluacija je podrazumijevala i posjetu organizacijama civilnog društva koje su realizovale mini projekte pa je tako razgovor obavljen sa: Udruženje Roditelji, Udruženje ljubitelja Gorice i prirode i NVO Povjerenje. Tokom posjete evaluatorka se fokusirala na realizovane aktivnosti u okviru mini projekta, izazove u radu, saradnju sa koordinatorima projekta, ali i na to koliko je tema socijalne uključenosti starijih relevantna za Crnu Goru i njihovu organizacija. Tokom drugog dana organizovana je fokus grupa sa starijim osobama koje su pohađale prezentaciju na temu ljudskih prava starijih. Stariji su govorili o značaju edukacije, ali i tome koji bi mogli biti dalji koraci u ovoj oblasti kako bi se unaprijedilo poštovanje prava i pružila podrška starijima koji nailaze na poteškoće prilikom ostvarivanja istih. Agencija koja je tokom realizacije projekta radila na razvijanju strateškog plana mreže, kao i na sveobuhvatnom istraživanju o “Položaju starijih osoba u Crnoj Gori i njihovom zadovoljstvu postojećim uslugama podrške” takođe je učestvovala u evaluaciji projekta i...

Read More

Veličina slova

  • A  A  A