Mjesec: Decembar 2016.

Monitoring posjeta partnera iz CK Srbije

Crveni krst Srbije kao koordinator projekta  ’’Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba’’,  ima obavezu da posjeti sve partnere u projektu i da se upozna sa realizacijom projekta u svih pet zemalja, kao da i ukoliko dođe do nekih problema u realizaciji pomogne partneru prilikom prevazilaženja problema. Tako je 11. novembra upriličena monitoring posjeta  Crvenom krstu Crne Gore i mreži Dignitas. Sastanak je organizovan u prostorijama Crvenog krsta Crne Gore, a sastanku su prisustvovali predstavnici mreže Dignitas, Zavoda za socijalnu i dečju zaštitu i Ministarstva za rad i socijalno staranje. Kao predstavnici tima za koordinaciju projekta, prisustvovali su Nataša Todorović i dr Milutin Vračević iz Crvenog krsta Srbije, a Crveni krst Crne Gore su predstavljali Jelena Šofranac i Igor Jokanović, koordinatori projekta u Crnoj Gori. Sastanku je prisustvovala Ivana Bošković iz Ministarstva za rad i socijalno staranje koja je predstavila aktivnosti i servise namijenjene starijim osobama kao i planove ministarstva za budući period. Trenutno je u Crnoj Gori na poslovima “Pomoći u kući” angažovano 109 gerontodomaćica koje obilaze 1.000 korisnika, postoje dva Doma za smještaj starijih lica, kao i Dnevni centar za starije u Nikšiću, a u planu je izgradnja domova u Pljevljima i Nikšiću. Svjesni potrebe razvijanja međugeneracijske solidarnosti realizovan je i program digitalne inkluzije starijih. Dragana Đurović iz Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu govorila je o licenciranju usluga gerontodomaćica i edukacijama za koje će biti zadužen Zavod....

Read More

Radionica za “Javno zastupanje”

U hotelu Bianca u Kolašinu, 24 i 25. novembra održana je radionica o “Javnom zastupanju”. Na radionici su učestvovali predstavnici NVO: Povjerenje, Naše doba, Humanitarac, Caritas Barske nadbiskupije i Volonteri Crne Gore. Pored njih su uzeli učešće i predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju  zaštitu,  Ministarstva rada i socijalnog staranja kao i predstavnici Crvenog krsta Crne Gore. Radionicom je rukovodila Veselinka Milović. Na radionici su razmatrane univerzalne ljudske potrebe, načini kako se zadovoljavaju i posljedice nezadovoljenja potreba.  Prepoznat je značaj emocija i  istaknuto je da negativne emocije ukazuju na nezadovoljene potrebe. Kroz rad u grupama kreirana su problemska stabla, a zatim izdvojeni problemi  koje su se na radionici  rješavali  javnim zagovaranjem, kao što su: – kvalitet socijalnih  servisa na nivou lokalne zajednice, – prekid kontinuiteta kvalitetnih projekata – održivost kvalitetnih projekta, – nedostatak preventivnih zdravstvenih programa koji rezultira bolešću starih. Elementi javnog zagovaranja su prepoznati kroz probleme koje su učesnici definisali, pa se ističe značaj mreže koja je  formirana.  Učesnici ističu značaj  prikupljanja novih, provjeru  postojećih  podataka i ukazuju na značaj istraživanja koje se planira u okviru projekta Crvenog krsta. Razvoj materijala za javno zagovaranje je spontano počeo razmjenom iskustava učesnika sa medijima. Navode se lična iskustva  u kontaktu sa medijima. Poentiraju se neprijatne situacije i načini na koje su reagovali. Prepoznaje se grupno povjerenje i ističe se povremeno izražena nelagoda vezana za iskustva sa medijima. To je omogućilo...

Read More

Bilten Broj 2

Bilten br. 2; 30. septembar 2016 Dobrodošli u drugi broj biltena koji prati razvoj regionalnog projekta posvećenog socijalnoj inkluziji starijih osoba, koji finasira Evropska unija, Austrijska agencija za razvoj i Austrijski Crveni krst. I u ovom broju predstavićemo aktivnosti projekta Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba, ali se takođe bavimo različitim temama: prednosti i mane mreža, aktivnosti mreža organizacija civilnog društva na zapadnom Balkanu, Austrijski Crveni krst i aktivnosti usmjerene na starije u vanrednim situacijama, u susret prvom oktobru, Međunarodnom danu starijih osoba, gostujuća kolumna koju piše Jemma Stovell iz organizacije HelpAge International na temu ejdžizma. Starenje stanovništva je globalni trend koji zahtijeva urgentnu akciju. Statistički podaci pokazuju da je  2000. godine broj starijih od 65 godina premašio broj djece do 5 godina, a prognoza je da će do 2050. godine u populaciji biti više starijih od 65 nego djece do 15 godina starosti. Shodno tome, sve zemlje svijeta moraće da prilagode svoje ekonomije, zdravstvene, socijalne i kulturne usluge potrebama starijih osoba, kako bi im se obezbijedile kvalitetna njega, siguran prihod, pristup dobrima, fleksibilnije zapošljavanje, a posebno značajna stavka će biti veća inkluzija i uključivanje starijih u sve sfere društva, kao i uključivanje starenja u sve javne politike. Imajući u vidu svijest o težini problema koji pogađaju starije osobe, stepen ranjivosti ove grupacije, i nezainteresovanost donatora i medija za ovu dobnu grupu, organizacije civilnog sektora iz pet država na...

Read More

Bilten broj 1

Bilten Br. 1; 20. jul 2016 Dobrodošli u prvi broj Biltena za projekat TASIOP (Taking Action in Social Inclusion of Older People – Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba) u kome ćemo pratiti aktivnosti ovog regionalnog projekta. U prvom broju predstavljamo vam pozadinu projekta i aktivnosti u početnoj fazi: prve sastanke, povezivanje između partnera i zainteresovanih strana kao i medijske aktivnosti. Pozadina Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba je projekat kreiran da bi se snaga civilnog društva na Zapadnom Balkanu iskoristila za odgovor na demografsko starenje. Starenje populacije je izražen fenomen širom Evrope: 23,2% evropske populacije bilo je starije od 60 godina u 2014. godini sa procjenom da će udio starijih u populaciji dostići 33,6% do 2050. godine. Efekti starenja populacije se, međutim, razlikuju od države do države po tome kako se društvo prilagođava promjenama u demografskoj strukturi. Globalni Indeks starenja, alatka koju je razvila organizacija HelpAge International da mjeri i poredi kvalitet života starijih širom sveta i obuhvatila je 96 država u 2015. godini stavlja Albaniju na 53., Srbiju na 66., a Crnu Goru na 68. mesto (dok za Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu još uvijek ne postoje svi podaci) što jasno ukazuje da balkanska društva nisu spremna da se suoče sa demografskim starenjem. Svjesni potrebe da demografsko starenje zahtijeva odgovor cijelog društva šest organizacija iz pet država regiona okupile su se oko projekta Inicijativa za socijalno uklučivanje...

Read More

Veličina slova

  • A  A  A