U hotelu Bianca u Kolašinu, 24 i 25. novembra održana je radionica o “Javnom zastupanju”.

Na radionici su učestvovali predstavnici NVO: Povjerenje, Naše doba, Humanitarac, Caritas Barske nadbiskupije i Volonteri Crne Gore. Pored njih su uzeli učešće i predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju  zaštitu,  Ministarstva rada i socijalnog staranja kao i predstavnici Crvenog krsta Crne Gore.

Radionicom je rukovodila Veselinka Milović.

Na radionici su razmatrane univerzalne ljudske potrebe, načini kako se zadovoljavaju i posljedice nezadovoljenja potreba.  Prepoznat je značaj emocija i  istaknuto je da negativne emocije ukazuju na nezadovoljene potrebe.

Kroz rad u grupama kreirana su problemska stabla, a zatim izdvojeni problemi  koje su se na radionici  rješavali  javnim zagovaranjem, kao što su:

– kvalitet socijalnih  servisa na nivou lokalne zajednice,

– prekid kontinuiteta kvalitetnih projekata – održivost kvalitetnih projekta,

– nedostatak preventivnih zdravstvenih programa koji rezultira bolešću starih.

Elementi javnog zagovaranja su prepoznati kroz probleme koje su učesnici definisali, pa se ističe značaj mreže koja je  formirana.  Učesnici ističu značaj  prikupljanja novih, provjeru  postojećih  podataka i ukazuju na značaj istraživanja koje se planira u okviru projekta Crvenog krsta.

Razvoj materijala za javno zagovaranje je spontano počeo razmjenom iskustava učesnika sa medijima. Navode se lična iskustva  u kontaktu sa medijima. Poentiraju se neprijatne situacije i načini na koje su reagovali. Prepoznaje se grupno povjerenje i ističe se povremeno izražena nelagoda vezana za iskustva sa medijima. To je omogućilo da se  istaknu savjeti u smislu  šta raditi, a šta ne raditi u kontaktu sa medijima. Podijeljen je materijal vezan za javno zagovaranje.

Na samom kraju urađena je evaluacija cijele radionice i članovi mreže su detaljno informisani o projektu, dosadašnjim realizovanim i planiranim aktivnostima.