U periodu od 1. do 3. jula rađena je evaluacija projekta “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba” za Crnu Goru. Tom prilikom eksterna evaluatorka se sastala najprije sa predstavnicima Crvenog krsta Crne Gore, koordinatorima projekta i mreže, kako bi razgovarali o ostvarenim rezultatima, izazovima i planovima za naredni period. U nastavku obavljen je intervju sa predstavnicom medija, novinarkom Televizije Crne Gore, koja je pratila realizaciju cijelog projekta i učestvovala u aktivnostima posvećenim medijima. Evaluacija je podrazumijevala i posjetu organizacijama civilnog društva koje su realizovale mini projekte pa je tako razgovor obavljen sa: Udruženje Roditelji, Udruženje ljubitelja Gorice i prirode i NVO Povjerenje. Tokom posjete evaluatorka se fokusirala na realizovane aktivnosti u okviru mini projekta, izazove u radu, saradnju sa koordinatorima projekta, ali i na to koliko je tema socijalne uključenosti starijih relevantna za Crnu Goru i njihovu organizacija.

Tokom drugog dana organizovana je fokus grupa sa starijim osobama koje su pohađale prezentaciju na temu ljudskih prava starijih. Stariji su govorili o značaju edukacije, ali i tome koji bi mogli biti dalji koraci u ovoj oblasti kako bi se unaprijedilo poštovanje prava i pružila podrška starijima koji nailaze na poteškoće prilikom ostvarivanja istih.

Agencija koja je tokom realizacije projekta radila na razvijanju strateškog plana mreže, kao i na sveobuhvatnom istraživanju o “Položaju starijih osoba u Crnoj Gori i njihovom zadovoljstvu postojećim uslugama podrške” takođe je učestvovala u evaluaciji projekta i fokusirala se na značaj umrežavanja i istraživanja u oblasti socijalne uključenosti starijih. Evaluacija je završena fokus grupom sa članovima mreže Dignitas, predstvanicima organizacija civilnog društva, koji su odgovarali na pitanja koja se tiču uticaja projekta na njihove organizacije, vidljivost, kapacitete, saradnju sa drugim članovima itd. 

Sumirani rezultati evaluacije trogodišnjeg, regionalnog projekta, očekuju se u narednom periodu, a isti će se koristiti za planiranje daljih aktivnosti u ovoj oblasti.